Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstö ja osaaminen

Yhdistyksen tärkein voimavara on henkilöstö. Yhdistys työllistää yli 50 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, esimerkiksi sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, mielenterveyshoitajia ja yhteisöpedagogi. Henkilöstöstä 55%:lla on vähintään AMK-tason tutkinto. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään yhdistyksessä jatkuvasti erityistä huomiota, sekä lisätään yhteisöllisen toimintatavan avulla henkilöstön mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaa työtänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Henkilöstölle on laadittu myös tehokas ja toimiva perehdytysohjelma sekä varattu mahdollisuus jatkuvaan täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen, kehityskeskusteluihin sekä TYHY – ja virkistystoimintaan.

Henkilöstöllä on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkintojen lisäksi lukuisia erilaisia asiakastarpeista lähteviä täydennyskoulutuksia. Yksiköissä työskentelee esimerkiksi lukuisia Neuropsykiatrisia valmentajia, YAMK-tutkinnon suorittaneita ohjaajia, Green Care-ohjaajia, Mentaalivalmentajia, Seksuaalineuvojia ja erilaisten terapiakoulutusten käyneitä ohjaajia (Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapia, DKT, Logoterapia, NLP). Lisäksi 90% henkilöstöstä on suorittanut yhteisöhoidon 2-vuotisen koulutuksen ja osallistunut toipumisorientaatiokoulutuksiin.

Johtoryhmä

Yhdistyksen operatiiviseen johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja sekä asumispalvelujen ja sosiaalisten kuntoutuspalvelujen linjaesimiehet. Johtoryhmän tehtävänä on toimintalinjojen ja hankkeiden toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta, koordinointi ja kehittäminen.

Toiminnanjohtajan tehtävä on johtaa, suunnitella ja kehittää hallituksen alaisena yhdistyksen toimintaa ja valvoa, että toiminta tapahtuu taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnanjohtajan alaisuudessa toimivat linjaesimiehet johtavat, suunnittelevat ja kehittävät oman linjansa toimintaa.

Johtoryhmä noudattaa työssään yhdistyksen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja säädöksiä, yhdistyksen arvoja, sääntöjä ja sekä hallituksen antamia ohjeita.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitavan hallituksen valinnassa pyritään huomioimaan alueellinen kattavuus. Hallituksen tehtävät ja vastuu määritellään yhdistyslaissa ja yhdistyksen omissa säännöissä. Sen tehtäväkenttään kuuluvat yhdistyksen strategiset linjanvedot ja päätökset.

Hallitus on yhdistyksen säännöissä määritellyllä tavalla vastuussa toiminnastaan yhdistyksen jäsenistön kokoukselle. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä. Hallitus toimii puheenjohtajansa johdolla ja käyttää valtaansa tekemällä päätöksiä kokouksissaan.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään yhdistyksessä jatkuvasti erityistä huomiota. Yhteisöllisen toimintatavan avulla lisätään henkilöstön mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaa työtänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Henkilöstölle on laadittu myös tehokas ja toimiva perehdytysohjelma sekä varattu mahdollisuus jatkuvaan täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen, kehityskeskusteluihin sekä TYHY – ja virkistystoimintaan.

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva jäsenistön kokous.

Opiskelijat

Yhdistyksen yksiköt toimivat opetuskenttänä vuosittain 30- 40 sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle. Opiskelu ja annettu ohjaus perustuvat yhdistyksen ja oppilaitosten välisiin sopimuksiin. Opiskeluaika yhdistyksen yksiköissä on yleensä useita viikkoja.

Opiskelijalle nimetään henkilökohtainen lähiohjaaja kussakin yksikössä, mutta opiskelijoiden hyvään ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta. Yhdistyksen yksiköissä otetaan sopimuksen mukaan vastaan myös näyttötutkintoja. Opiskelijoita varten on laadittu oma perehdytysohjelma.